Fundacja Red is Bad

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ FUNDACJĘ RED IS BAD

Kto przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację Red is Bad, z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88 ob. 51 BC, lok. 23.

 

Kontakt z Administratorem danych:

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
Pocztę elektroniczną: fundacja@redisbad.pl
Korespondencję tradycyjną kierowaną na adres: ul. Jagiellońska 88 ob. 51 BC lok. 24, 00-992 Warszawa

W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Fundacja Red is Bad przetwarza dane osobowe w celu realizacji założeń statutowych oraz celów powiązanych, takich jak:
– prowadzenie księgowości (do czego zobowiązują nas przepisy prawa),
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np. obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń),
– realizacji innych celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
– realizacji umowy lub podejmowania czynności prowadzących do jej zawarcia.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługują prawa:
– informacji na temat przetwarzania danych oraz dostępu do nich,
– sprostowania danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– usunięcia danych,
– sprzeciwu wobec przetwarzania
– przeniesienia danych,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem trzech wyjątków:

  • Zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
  • Realizacji celów statutowych, do których niezbędne jest podanie danych osobowych.
  • Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od czynności przetwarzania danych:

  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności statutowej fundacji,
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

W każdym przypadku dane osobowe przekazywane są tylko podmiotom zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz przetwarzającym dane na terenie Unii Europejskiej.

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub spełniania wymogu prawnego.