Fundacja Red is Bad

Sztafeta Pokoleń V – regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Sztafeta Pokoleń cz. V jest FUNDACJA RED IS BAD z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jagiellońska 88, ob. 51BC, lok. 24, 00-992 Warszawa); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665031; nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132931552; REGON: 366631576, adres poczty elektronicznej: fundacja@redisbad.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 506 184 306.

1.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu. Uczestnikiem Konkursu może być między innymi dziecko w wieku poniżej 18 lat, przebywające lub pozostające pod opieką Domu Dziecka, które wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu. Udział Uczestnika w Konkursie może zgłosić także Dom Dziecka zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i za zgodą Uczestnika. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez dostarczanie przez Uczestnika lub z pomocą Domu Dziecka, w trakcie trwania Konkursu, Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu.

1.3. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

1.4. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim, powiadamiając o tym Organizatora.

1.5. Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

1.6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.7. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.7.1. DOM DZIECKA – rodzinny dom dziecka w rozumieniu art. 39 pkt. 1 ppkt. 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998) lub placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej w rozumieniu art. 93 w/w ustawy.

1.7.2. KONKURS, KONKURS PLASTYCZNY, KONKURS PLASTYCZNY Sztafeta Pokoleń cz. V – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

1.7.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.

1.7.4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.7.5. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – FUNDACJA RED IS BAD z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jagiellońska 88, ob. 51BC, lok. 24, 00-992 Warszawa); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665031; nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132931552; REGON: 366631576, adres poczty elektronicznej: fundacja@redisbad.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 506 184 306.

1.7.6. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie spełniająca warunki z pkt. 1.2 niniejszego Regulaminu.

1.7.7. ZADANIE KONKURSOWE – praca plastyczna wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie sporządzona przez Uczestnika lub wspólnie przez Uczestników Konkursu, przedstawiająca skojarzenia, wyobrażenia Uczestnika lub Uczestników dotyczące jednego lub więcej z następujących tematów wybranych przez Uczestnika: (1) swoich wyobrażeń na temat Polski, (2) swoich wyobrażeń na temat niepodległości, (3) swoich wyobrażeń na temat Żołnierzy Wyklętych, (4) swoich wyobrażeń na temat historii Polski od czasów jej powstania, (5) swoich wyobrażeń na temat kultury, sztuki czy historycznych polskich przedsiębiorstw (np. Polskie Banki jak PKO BP, czy COP – Centralny Okręg Przemysłowy), (6) Wielkich Polaków, (7) symboli Polski, (8) wielkich polskich Bitw, (9) polskich żołnierzy na frontach całego Świata.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych Uczestników, w tym między innymi do Domów Dziecka i ich podopiecznych. Przed dniem rozpoczęcia Konkursu Organizator w przypadku Uczestników przebywających lub pozostających pod opieką Domu Dziecka kontaktuje się z osobami prowadzącymi wybrane przez Organizatora Domy Dziecka, informując o Konkursie i zapraszając do udziału w Konkursie dzieci przebywające w Domach Dziecka w dostarczając niniejszy Regulamin Konkursu.

2.2. Zadanie Konkursowe może być wykonane dowolną techniką (np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, płótnie, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, wyszywanka, rzeźba, wszelkiego rodzaju instalacja, malowanie na szkle, kompozycje z wosku i koralików) i w dowolnym formacie przez Uczestnika lub wspólnie przez Uczestników Konkursu.

2.3. Zadanie Konkursowe powinno przedstawiać skojarzenia, wyobrażenia Uczestnika lub Uczestników dotyczące jednego lub więcej z następujących tematów wybranych przez Uczestnika: (1) swoich wyobrażeń na temat Polski, (2) swoich wyobrażeń na temat niepodległości, (3) swoich wyobrażeń na temat Żołnierzy Wyklętych, (4) swoich wyobrażeń na temat historii Polski od czasów jej powstania, (5) swoich wyobrażeń na temat kultury, sztuki czy historycznych polskich przedsiębiorstw (np. Polskie Banki jak PKO BP, czy COP – Centralny Okręg Przemysłowy), (6) Wielkich Polaków, (7) symboli Polski, (8) wielkich polskich Bitw, (9) polskich żołnierzy na frontach całego Świata.

2.4. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika lub Uczestników, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana. Uczestnika lub Uczestników, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika lub Uczestników, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających zasady współżycia społecznego.

2.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU, NAGRODY

3.1. Konkurs trwa od dnia 10-11-2022 roku, do dnia 28-02-2023 roku, z zastrzeżeniem, że Zadania Konkursowe można zgłaszać do dnia 31.12-2022 roku. We wskazanym terminie Uczestnik lub Dom Dziecka może zgłosić udział w Konkursie oraz dostarczyć Organizatorowi Zadanie Konkursowe. W przypadku dostarczenia Zadania Konkursowego przesyłką pocztową lub kurierską, termin jest zachowany, jeżeli przesyłka została nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

3.3. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową w terminie do 30 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu.

3.4. W Konkursie zostanie wyłoniona następująca liczba zwycięzców – 460 , którym Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:

3.4.1. Wybrana przez Organizatora określona liczba Uczestników otrzyma wartościowe nagrody rzeczowe, odzież i gadżety związane z Polską i patriotyzmem, w tym również sportowe.

3.5. Wartość nagrody rzeczowej nie będzie przekraczać 900 zł brutto na jedną osobę. Nagrody mogą podlegać łączeniu.

3.6. Niezależnie od powyższych nagród zwieńczeniem Konkursu będzie również wydanie wyjątkowego albumu z pracami Uczestników, który zostanie przekazany przez Organizatora na aukcje charytatywne, z których zysk zostanie przeznaczony na cele dobroczynne.

3.7. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko) w siedzibie Organizatora oraz poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej z osobami prowadzącymi Domy Dziecka, których wychowankowie są Uczestnikami Konkursu.

3.8. Zwycięskie Zadania Konkursowe mogą być opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora, w kanałach social media Organizatora oraz w publikacjach i komunikatach prasowych Organizatora.

3.9. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone Uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na podany przez niego adres w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku jego niepodania na adres Domu Dziecka, w którym przebywa Uczestnik. Przy odbiorze przesyłki z nagrodą/nagrodami osoba odbierająca (opiekun, nauczyciel, rodzic) obowiązany jest potwierdzić pisemnie dokumenty zwrotne do Organizatora, to jest listę z nagrodą/nagrodami oraz imię i nazwisko / imiona i nazwiska dzieci, do których przesyłki z nagrodami zostały przekazane.

3.10. Uczestnicy Konkursu lub osoby upoważnione do ich reprezentowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą wyrazić na podstawie odrębnego oświadczenia zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach zarejestrowanych podczas realizacji Konkursu (np. z momentu wręczenia nagród) w celach promocji Konkursu i Organizatora. Wyrażenie zgody nie jest jednak obowiązkowe i nie jest warunkiem udziału w Konkursie.

3.11. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI KONKURSU

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

(1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

4.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Realizacja KonkursuArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowydane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników konkursu.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek AdministratoraW przypadku przetwarzania wizerunku Uczestnika podstawą jest – Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swojego wizerunkuDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie rozliczeń podatkowychArt. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

4.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.

4.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.

4.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

4.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

4.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik lub Dom Dziecka może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@redisbad.pl lub pisemnie na adres Organizatora: ul. Jagiellońska 88, ob. 51BC, lok. 24, 00-992 Warszawa.

5.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

5.3.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

6.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.